ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 


รายชื่อเครือข่ายนักวิจัยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ จำนวน 229 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน
E-mail
1 คุณอรัญญา แพจุ้ย ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด เชียงใหม่aranya.cdpc@gmail.com
2นพ. จอน เลอวิทย์วรพงศ์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ john@hosdoc.com
3ดร. Alongkone PhengsavanhFaculty of Medical Sciences, Ministry of Health,Laos PDRogalk@yahoo.com
4ดร. Gregory Greerภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช.chiangmaifamilydoc@mac.com
5Joanna Hayter Turning Point Alcohol & Drug Centerjo.hayter@turningpoint.org.au
6Liddel ShaunBurnet Instituteshaun@burnet.edu.au
7Mr. David HardingFriend- Internationaldauid@friends-international.org
8Mr. Lay KimlyNational Authority for Combating Druglay.kimly@nacd.gov.kh
9Mr.Chhorvann ChheaNational Center of HIV /AIDScchhorvann@nchads.org
10Mr.Graham ShawWHOshawg@cam.wpro.who.int
11Ms. Bangone SantavasyBurnet Institute ,Laos PDRBangone@surnet.edu.au
12Ms. Kirsten JenkinsBurnet Institute ,Laos PDRKirsten@burnet.edu.au
13Nick Thomson Burnet Institutenicothommo@hotmail.com
14ดร. Nick WalshExpertNickW@turningpoint.org.au
15Robert PowerBurnet InstituteRobert@burnet.edu.au
16ดร. Samuel Umerewenezaคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรumereweneza@yohoo.com
17ดร. Saphonn VonthanakNEHADS, NIPHvsaphonn@yahoo.com
18ดร. Vanphanom SychareunFaculty of Medical Sciences Laos PDRvsychareun@yahoo.com
19นพ. กนก อุตวิชัยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่s4007001@hotmail.com
20น.ส. กนิษฐา ไทยกล้าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่kthaikla@hotmail.com
21รศ. กรรณิกา วิทย์สุภากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่leannilea@chiangmai.ac.th
22น.ส. กลิ่นสุคนธ์ กันธาน้อยโครงการ MA STUDY glinl7@hotmail.com
23น.ส. กิตติกา กาญจนรัตนากรงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.kkanjana@mail.med.cmu.ac.th
24รศ.ดร. กุลิสรา กฤตวรกาญจน์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่kulisara@chiangmai.ac.th
25นพ. เกรียงศักดิ์ จิตวัชรนันท์ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ เขต 10
26น.ส. เกศกาญจน์ พังยันวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช (พิษณุโลก)keskan_b@yahoo.com
27นพ. โกวิท ยงวาณิชจิตกองป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครkovity@yahoo.com
28ขวัญชนก เตจ๊ะฟองศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่Kuanchanok@hotmail.com
29นาย คเชนทร์ ชัยวัตน์โครงการ HPTN 037 kachane_c@yahoo.com
30นาย คณพัฒน์ ศรีแก้วสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชม.
31นาย ครรชิต ธงยศ เรือนจำจังหวัดน่าน
32คุณใจรัตน์ จตุรภัทรพร www.ginahome.com YM 96780gina@ginahome.com
33คุณธนิษฐา นาคินกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
34คุณพรประภา แกล้วกล้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติppkla@hotmail.com
35คุณพรพิมล ศักดิ์สูงฝ่ายเภสัชกรรม pornpimonss@hotmail.com
36คุณพรโรจน์ ปัญจปิยะกุลบริษัทเชอริ่ง-พลาว จำกัด
37คุณหัสเทพ ทองอำพันผู้จัดการฝึกอบรมบริษัทเชอริ่ง-พลาว จำกัดhussathep.tongumpun@spcorp.com
38คุณอุษณีย์ พึ่งปาน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39นาง งามนิตย์ ราชกิจสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
40น.ส. จรัสศรี จันทร์เต็มศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.แม่ฮ่องสอน
41นพ. จรูญ จิตติวุฒิการโรงพยาบาลประสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่jaroonjit@loxinfo.co.th
42น.ส. จันจิรา ชาลีสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.Tangmo_chem@hotmail.com
43จันทร์เพ็ญ คงแดงเครือข่ายสุขภาพ อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน
44จารุกัญญา เรือนคำมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์aidsnetf@loxinfo.co.th
45นาง จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
46น.ส. จิตตระการ ศุกร์ดีวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช (พิษณุโลก)
47จิตรลดา อารีย์สันติชัวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ
48รศ. จิราพร สุวรรณธีรางกูลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่jsuwante@mail.med.cmu.ac.th
49นาง จีรพรรณ มุกุระป.ป.ส. ภาค 5
50นาย เจริญชัย เกษมศรีธาราสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51ดร. เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Dee_pingsuthiwong@yahoo.com
52นพ. เจษฏา พิชัยจุมพลโรงพยาบาลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยาcenter@phayao.mopx.co.th
53อ. เจิมขวัญ รัชชุศานติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
54ชัชชญา สุขเกษม
55นาย ชัชวาลย์ บุญเรืองสสจ.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยาc_chach@yahoo.com
56อ.นพ. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่arm035@gmail.com
57นาย ชูวิทย์ เมฆแสนเรือนจำจังหวัดพะเยา
58ดร. ณรงค์ศักดิ์ หนูสอนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรnnoosorn@yahoo.com
59ณิภัตรา หริตวรหน่วยปฏิบัติวัจัยเภสัชศาสตร์สังคมnharitavorn@hotmail.com
60ด.ต.วิจักร เรือนอินทร์สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก
61นาย ดนัย สารพฤกษ์อบต.บ้านกลาง จ.ลำพูน
62ดร. ดร.นพดล กรรณิกาสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ noppadon@ksc.au.edu, kscnkn@au.ac.th, noppadonknn@au.edu
63รศ. ดาราวรรณ ต๊ะปินตาคณะพยาบาลศาสตร์darawan@mail.nurse.cmu.ac.th
64น.ส. ดาราวัลย์ พลลาภศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
65นาง ดาวรุ่ง สุทธิรัตน์ โรงพยาบาลบางระกำ
66นพ. ดำรง แวอาลีโรงพยาบาลศูนย์ยะลาdamrong262@hotmail.com
67นาย เดชนะ สิโรรสwww.siroros.comsiroros@gmail.com
68นาง เดือนเพ็ญ โยเฮือง สาธารณสุข จ.พิษณุโลก
69นพ. ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม triyarith@yahoo.com
70นาง ถนอม ป้อมกสันต์โรงพยาบาลบางระกำ
71นาย ทรงเกียรติ ธนามีศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบ้านสีขาว
72นาย ทฤษฏี สว่างยิ่งPSI/ASIAthissadee@psiasia.org
73นาย ทวีศักดิ์ ตันรัตนกุลสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
74นาย ทองพูน เทียมแสนเรือนจำจังหวัดแพร่
75ทัชชา อภิชัยสิริPSI/ASIAtatcha@psiasia.org
76พญ. ทัศนา หลิวเสรี
77นาย ไททัศน์ ภัยพิลัยคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือnorthern_ngo@yahoo.com
78นาย ธงชัย ไชยพรหมป.ป.ส. ภาค 5
79ดร. ธนัช กนกเทศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรthonach_k@yahoo.com
80นพ. ธนูรัตน์ พุทธชาติศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลาthanurat@hotmail.com
81รศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมืองคณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์tanet@chiangmai.ac.th
82นาง ธฤตมน ข้องพูนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่nhurg_nat@yahoo.com
83นาย ธีรยุทธ ฑีฆายุโอโซนteerayut@psiasia.org
84นาง นพวรรณ อินเทียมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.แพร่
85นพ. นรินทร์ สาระวิสูตรภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86น.ส. นริศรา พลอยเพ็ชร์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง
87นาง นฤมล ช่วงรังษีป.ป.ส. ภาค 7naramolc@oncb.go.th
88นาย นันทพล ชื่นชูกลิ่นเครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย TDNthegentlemanaddict@yahoo.com
89นันทพล ชื่นชูกลิ่นเครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทยthegentlemanaddict@yahoo.com
90นาง นัยนา พัชรไพศาลกองควบคุมวัตถุเสพติด
91นาง นิภา สุวรรณกิจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลกnipas@dmsc>moph>go.th
92นาง นิลวรรณ ระพิหงษ์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
93นาย นิวัตร สุวรรณพัฒนามูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์aidsnetf@loxinfo.co.th
94นาย โนฮาน วานิยานศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดบ่อแก้ว
95น.ส. บังอร ศิริโรจน์โครงการ MA STUDY bangorn@changmai.ac.th
96นพ. บัณฑิต ศรไพศาลศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
97นาย บุญมา สุนทต๊ะรัตน์มหวิทยาลัยนเรศวรisunutjj@yahoo.com
98นาง บุษบา อนุศักดิ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
99รศ.ดร. บุษษง จำเริญดารารัศมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
100ดร. ประจวบ แหลมหลักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลกdrpj9999@yahoo.com
101นาย ประเชิญ ปาละน่านโครงการ HPTN 058 p_palanan@hotmail.com
102นาง ประภัสสร ทิพย์รัตน์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่Ptipparat@yahoo.com
103นาย ประวิทย์ กันทิยะเรือนจำจังหวัดลำพูน
104ดร. ประสิทธิ์ จันทกลางอบต.บ้านกลาง จ.ลำพูน
105นาย ประเสริฐ ทาทองPSI/ASIAprawert@psiasia.org
106ผศ.ดร. ปราณี ลี้ชนะชัยภาควิชาจุลชีววิทยาคลีนิค
107นพ. ปริทรรศ ศิลปกิจโรงพยาบาลสวนปรุง
108ผศ. ปัทมา เอี่ยมสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
109พญ. ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตยparn2507@yahoo.com
110นาย ปิย ปัญญาราษฏร์โครงการ HPTN 058
111ปิยะบุญ นาคเผิงPSI/ASIApiyabutr@psiasia.org
112ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลีภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ fphanky@chulkn.chula.ac.th
113พ.ต.ต.ธีรินทร์ สินไชยสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติtsinchai@hotmail.com
114พ.ต.ท.บุณยวัต เกิดกล่ำสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงค์ราชนิเวศน์
115พ.ต.ท.มณฑล พุ่มกล่อมสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงราย
116พ.ต.อ.ประดิษฐ์ จันทิระกองกำกับการวิทยาการเขต 33 (พิษณุโลก)
117พ.ต.อ.ยงยุทธ กิจรักษา กองกำกับการวิทยาการเขต 34 (นครสวรรค์)
118พ.ต.อ.สุรินทร์ พรเจริญ กองกำกับการวิทยาการเขต 33 (พิษณุโลก)
119พ.ต.อ.หญิง นันทนา ทองระอาสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
120พ.ท.นพ.พิชัย แสงชาญชัยจิตเวชศาสตร์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
121พงษ์ทร ชยาตุลชาติศูนย์การศึกษาชนเผ่าhtec@chaiyo.com
122รศ.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่psriband@med.cmu.ac.th
123พรทิพย์ เข็มเงินสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
124พร้อมบุญ พานิชภักดิ์มูลนิธิรักษ์ไทยinfo@raksthai.org
125พล.ต.อ.ชวลิต กิ่งเนตรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
126น.ส. พัชราภรณ์ อามาตย์สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5patty_jjj@yahoo.com
127นาง พัดชา พรสกุลไพศาลศูนย์เบิกอรุณบ้านเล่าฟู่
128พญ. พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขphunnapa@hotmail.com
129นาย พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดchamnicnx@yahoo.com
130น.ส. พิมพ์พรรณ กันธะคำpimpank@gmail.com
131น.ส. พุทธิชาติ นามแก้วสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
132พญ. เพชรศรี ศิรินิรันดร์ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข petchsri_s2003@yahoo.com
133โพจน์ รุ่งโรจน์กุลพรกลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
134ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้วสถาบันวิจัยสังคม มช.
135นาง ไพรลัดดา วงค์สามศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่nsaccmu@hotmail.com
136นาย ไพศาล สุวรรณวงศ์เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย TDNott1@ksc.th.com
137ภก.ไพศาล ปวงนิยมกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาppniyom@fda.moph.go.th
138ภริตา ก่วยเกียรติกุลสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
139น.ส. ภัทรวดี พงษ์ระวีวงศาภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ppongrav@mail.hed.cmu.ac.th
140นพ. โภคิน ศักรินทร์กุลโรงพยาบาลลำพูน
141นาย มงคล คำงามเรือนจำกลางอำเภอเทิง
142นาย มนต์เทพ สณฑ์ทองเรือนจำกลางเชียงใหม่
143นาย มนัส เฉียวกุล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่
144รศ.ดร. มานพ คณะโตมหาวิทยาลัยขอนแก่น oncbkku@yahoo.com
145ศ.นพ. มานิต ศรีสุรภานนท์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่msrisu@yahoo.com
146ร.ต.ท.หญิงนวลตา อาภาคัพภะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Nualta.a@psu.ac.th/ Nualta.ting@gmail.com
147ร.ต.อ.สมเด็จ กันติสำนักงานตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่
148ร.ต.อ.หญิงดารา มากจาดกองกำกับการวิทยาการเขต 34 (นครสวรรค์)
149ร.ต.อ.หญิงน้ำฝน โพธิ์นิยมกองกำกับการวิทยาการเขต 33 (พิษณุโลก)
150ร.ต.อ.หญิงวารุณี ดวงแข
151รท.นพ.สมิต วัฒนธัญญกรรม Thanyarak Institute on Drug Abusethaismith@hotmail.com
152รักษ์ดาว ฉันทานุรักษ์PSI/ASIA
153รัชนี ศรีอ่อนศรีกลุ่มวัยรุ่น WY
154น.ส. รัตนา จารุเบญจสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยratana.j@chula.ac.th
155รศ. รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่agirpcht@chiangmai.ac.th
156นาย รุ่ง วงศ์วัฒน์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรrwangwat@yahoo.com
157ละเอียด ธีระรัตน์กรมการแพทย์
158ดร. ลำเนา เอี่ยมสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามDr.lamnao@gmail.com
159ดร. เลียงชัย จัตุรัสภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นliecha@kku.ac.th
160นาง วงเดือน สุนันตาโรงพยาบาลสวนปรุง
161นาย วรพจน์ เลี้ยงหล่ำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5Rio74nk@hotmail.com
162น.ส. วริศรา เพียงสุขสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่
163นพ. วัชระ สนธิชัยโรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
164อ. วัชรี ศรีทองคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรwacharees_nu@yahoo.co.th
165นาย วัฒนา สง่าพงศ์นรารักษ์ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพบ้านสีขาว
166นาย วันชัย พรหมโชติส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ป.ป.ส. ภาค 6syaiwong@yahoo.com
167พญ. วันทนีย์ วัฒนะกองควบคุมโรคdrww@hotmail.com
168นาง วันเพ็ญ รัตนกมลกานต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่wanpen31@thainal.com
169นาย วายุภักษ์ จันทร์นวลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย
170วิชยา โกมินทร์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
171รศ.นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัยภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลsiwwe@mahidol.ac.th
172น.ส. วิชุลดา มาตันบุญสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่vichu.m@chiangmai.ac.th
173นพ. วิระชัย สมัยภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์swiracha@medicine.pso.ac.th
174นพ. วิโรจน์ วีรชัยสถาบันธัญญารักษ์veviroj@hotmail.com
175ศรนารายณ์ วิชิตการพนาศูนย์การศึกษาชนเผ่า
176ศราวุธ สุวิเชียรมูลนิธิรักษ์ไทย
177ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์srisompob@yahoo.com, jsrisomp@bunga.pn.psu.ac.th
178นาย ศักดิ์อาวุธ ยุทธภูมิโอฬารปลัดอำเภอ ศตส.จ.น่าน
179น.ส. ศิริลักษณ์ โกวิทยานนท์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรsirilak9653@hotmail.com
180อ. ศุภรัตน์ ธรรมพิทักษ์ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่sthampit@mail.med.cmu.ac.th
181นาย สมคิด ปริมิตร เรือนจำกลางเชียงใหม่
182นาย สมชาย เมียมั่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
183นาย สมชาย กำแหงทิพย์เรือนจำกลางลำปาง
184นาย สมเด็จ โกเสนตอเรือนจำกลางจ.เชียงราย
185นาย สมศักดิ์ ใจสมบ้านนิมิตใหม่
186รศ. สริตา ธีระวัฒน์สกุลภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่steerawa@mail.med.cmu.ac.th, steerawa@gmail.com
187นาย สามารถ อิ่นแก้งสืบเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
188รศ.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์savitree.a@psu.ac.th
189นาย สิทธิกร นาชัยเวียงเรือนจำอำเภอฝาง
190ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่psidthinat@hotmail.com
191นาง สิวลี เกษมศิลป์ผู้ประสานงาน THRNsivaleenid@yahoo.com
192สิวลี เกษมศิลป์เครือข่ายเพื่อนไทยลดอันตรายจากสารเสพติดsivaleenid@yahoo.com
193น.ส. สุกันยา ใหม่วงค์ป.ป.ส. ภาค 6syaiwong@yahoo.com
194นาย สุโข เสมมหาศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
195น.ส. สุฑัสสา มโนวรรณาsutahh@yahoo,amy_jaja.hotmail.com
196นาง สุดารักษ์ กระจ่างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
197ผศ. สุบิน แก้วยังสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
198สุภาภรณ์ พงษ์นุฟอง เครือข่ายผู้ติดเชื้อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
199ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่sumalirt@gmail.com
200รศ.ดร. สุรพล นธการกิจกุลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่surapolhsri@gmail.com
201นาย สุรศักดิ์ พรสกุลไพศาลศูนย์เบิกอรุณบ้านเล่าฟู่
202ดร.ทพ. สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
203พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียรภาควิชาจิตเวชศาสตร์ YM 12838slikhits@mail.mesd.cmu.ac.th
204นาง สุรีย์ บุญญานุพงศ์สถานบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่srxxo008@chiangmai.ac.th
205นาง สุรีย์ ภู่เพชรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
206นาง สุรีวรรณ์ แสนวิเศษทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
207น.ส. สุลาวนนท์ ไชยวงศ์โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
208รศ.พญ. สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นsuwaru@kku.ac.th
209โสรัจน์ ปวงคำดาเครือข่ายหมอเมือง อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน
210พญ. หทัยชนนี บุญเจริญโรงพยาบาลสวนปรุง
211นาย เหวินเซิง แซ่หยางศูนย์ชีวิตใหม่ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ
212นาย องอาจ เศรษฐวงศ์สถานพินิจแม่ฮ่องสอน
213นพ. อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ปัตตานีadis8908@yahoo.com
214อ. อนงพันธ์ จันทร์กุยภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่anjunkuy@mail.med.cmu.ac.th
215นาย อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.anukoolr@oncb.go.th
216อนุชล หวลทรงกลุ่มอาสาพัฒนาเด็กvgcd36@yahoo.com
217นาย อนุชิต จิตราธนากุลอนุชิต จิตราธนากุลanuchit@psiasia.org
218นาย อภินันท์ ศรียอดแก้วเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
219ผศ.นพ.ดร. อภินันท์ อร่ามรัตน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่apinun@mail.med.cmu.ac.th
220อรนงค์ ชนะสิทธิ์ผู้ประสานงานสนามมูลนิธิรักษ์ไทยเชียงใหม่oranong_pt@ralesthaiorg
221นพ. อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยatapol.s@akm.in.th
222นาง อรวรรณ ตันติวงศ์โกสีย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
223นาง อรัญญา แพจุ้ยศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
224นาง อรุณรัตน์ สุคนธมานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
225น.ส. อังคนา กริชพิทักษ์เงินสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์angkana@dmsc.moph.go.th
226น.ส. อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยาสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยabha.s@chula.ac.th
227นาย อุดม นามเมืองป.ป.ส. ภาค 6udom_n2000@hotmail.com
228อุมาภรณ์ เพชรหลิมผู้ประสานงาน AHRNlibrary@ahrn.net
229อ. อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์puraiwan2@hotmail.com