:: NSAC CMU ::
 


  ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 กันยายน 2556 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการใช้ ASSIST – BI เพื่อการคัดกรองความเสี่ยง ของการใช้สารเสพติด และ การบำบัดแบบย่อในระบบบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รุ่นที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  การประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจาก โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  การประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  การฝึกอบรมหลักสูตร “เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด และการบำบัดแบบย่อ (ASSIST – BI)” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Mr.Sutayut Osornprasop, Ph.D. Human Development Specialist ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน ธนาคารโลก (World Bank) หรือเรียกว่า ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อศึกษาเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ณ คลินิกฟ้าใหม่ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ และ ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยา ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554

  การประชุมในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ “สายใยรักพิทักษ์เด็กและเยาวชนอำเภอพร้าว” ที่ขอรับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่องเชียงใหม่และลำพูน

  การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น ปัญหาสุรา-ยาเสพติด ของเยาวชนและการป้องกันแก้ไขปัญหา” วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมนครพิงค์ 1 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา แม่ปูคาเหนือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

  การฝึกอบรมหลักสูตร “ASSIST—เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด และการบำบัดแบบย่อ” วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  ฝึกอบรมความรู้และทักษะเบื้องต้นในการบำบัดสุราและยาเสพติดสำหรับเครือข่าย การบำบัดสุราและยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างผู้สอน ASSIST--เครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารเสพติด” สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้เสพติดสุราและยาเสพติดในระบบสาธารณสุข-ยุติธรรม-ชุมชน พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  การฝึกอบรมต่อเนื่องและต่อยอด หลักสูตร การบำบัดดูแลผู้เสพติดสุราและยาเสพติดเบื้องต้น [BCM+] เพื่อสร้างผู้สอน [Training for Trainers] และเสริมทักษะเฉพาะหน่วยงาน

  การฝึกอบรมต่อเนื่องและต่อยอด หลักสูตร การบำบัดดูแลผู้เสพติดสุราและยาเสพติดเบื้องต้น [BCM+] เพื่อสร้างผู้สอน [Training for Trainers] และเสริมทักษะเฉพาะหน่วยงาน

  การฝึกอบรมต่อเนื่องและต่อยอด หลักสูตร การบำบัดดูแลผู้เสพติดสุราและยาเสพติดเบื้องต้น [BCM+] เพื่อสร้างผู้สอน [Training for Trainers] และเสริมทักษะเฉพาะหน่วยงาน

  โครงการแผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส./I-MAP)

  การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดในจังหวัดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 24-25 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมชากังราว จ.กำแพงเพชร

  โครงการประชุมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์กาเด้น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2552

  การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดในจังหวัดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 13 กรกฎาคม 52 ห้องยุทธศาสตร์ ศตส.จ.ลำพูน

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

  การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดในจังหวัดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่

  การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดในจังหวัดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 28 เมษายน 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวล์ จ.เชียงใหม่

  Satellite Meeting on "Harm Reduction in Thailand: Policy and Program Development" at the Rembrand Hotel, Bangkok, Thailand on April 19, 2009

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552

  การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้สารเสพติดในจังหวัดสำหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 16-17 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 9 มกราคม 2552