ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

 

แบบฟอร์ม

สัญญาผู้เข้าปฏิบัติงานในศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใบอนุญาตการลา
ใบสมัครงานและประวัติย่อผู้สมัคร
ใบสำคัญรับเงิน
ใบหักล้างเงินยืม
สัญญาการยืมเงิน
 
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Northern Substance Abuse Center, 6 Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University

110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163   Fax +66 5394 5114