ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

 

  การประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการประชุม การประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2555
กำหนดการประชุมการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุนจาก โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรมพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
รายงานการประชุมโต๊ะวิชาการ-เวทีแลกเปลี่ยนรายงานความก้าวหน้าโครงการย่อยที่ขอรับงบสนับสนุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2555
ภาพการประชุม

  การประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 23 มกราคม 2555 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการประชุม การประชุมโต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุม โต๊ะวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2555
ภาพการประชุม

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Northern Substance Abuse Center, 6 Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University

110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163   Fax +66 5394 5114