ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

 

  เอกสารการประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3
วันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 3
แนวทางการเบี่ยงเบนคดี (Division) และลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminallization) -- นายกอบกูล จันทวโร
การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน -- ฐานิส ศรียะพันธ์
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 -- นายธวัชชัย ไทยเขียว
การศึกษาผลการกลับไปใช้ซ้ำของผู้เข้ารับการบำบัดในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ตั้งแต่ตุลาคม 2552 ถึง พฤษภาคม 2553 -- กนก อุตวิชัย, มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่, นฤมล บุญศรี, ทัศนีย์ พูลอาด
กัญชง-น้องกัญชา: งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาใช้ประโยชน์ -- ประภัสสร ทิพย์รัตน์
โครงการประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดภาคเหนือ 2554 -- อภินันท์ อร่ามรัตน์, กนิษฐา ไทยกล้า
ปัญหาสารเสพติดในระบบยุติธรรม: สถานการณ์การบังคับบำบัด -- พรประภา แกล้วกล้า
สรุปการศึกษาระเบียบปฏิบัติ-กฎหมาย-พระราชบัญญติที่เกี่ยวข้องกับสุราและยาเสพติดภายใต้โครงการ "พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในกระบวนการยุติธรรม" พื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน -- รศ.ดร.ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์
เรือนจำกลางเชียงใหม่ -- นายวุฒิธนา สมบัติ
นายประสาท วงศ์สมบัติ ประธานเครือข่ายชาวตำบลหนองแจงร่วมใจต้านภัยยาเสพติด กำนัน ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Northern Substance Abuse Center, 6 Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University

110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163   Fax +66 5394 5114