ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

 

  เอกสารการประชุม

รายงานการอบรม "การฝึกอบรมความรู้และทักษะเบื้องต้นในการบำบัดสุราและยาเสพติดสำหรับเครือข่ายการบำบัดสุราและยาเสพติดในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย" (วันที่ 17-19 สิงหาคม 2554)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ คดียาเสพติด ป.ป.ส.6-41 เวอร์ชั่น 1.0 (วันที่ 21 สิงหาคม 2552)
รายงานประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.สุโขทัย
รายงานการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 22-24 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
สรุปรายงานการประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544 – 2546
สรุปรายงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544 – 2546
 
 

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Northern Substance Abuse Center, 6 Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University

110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163   Fax +66 5394 5114