ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

 

ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ : ชั้น 6 อาคารบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : +66 5394 6163
โทรสาร: +66 5394 5114
e-mail: nsaccmu@hotmail.com

Northern Substance Abuse Center, Chiang Mai University

Address: 6 Floor, The Graduate Building Faculty of Medicine, Chiang Mai University, 110 Intavaroros Road, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 5394 6163   
Fax +66 5394 5114
e-mail: nsaccmu@hotmail.com